Elinkaarikustannus

Kustannus, joka tuotteesta tai toiminnasta aiheutuu sen elinkaaren aikana.

Haitta-ainetutkimus

Tutkimuksessa selvitetään rakennuksen rakenneosien ja teknisten järjestelmien terveydelle ja ympäristölle haitalliset materiaalit.

Hankesuunnittelu

Suunnittelulla asetetaan hankkeelle täsmälliset tavoitteet (laajuus, toimivuus, kustannukset, ajoitus, ylläpito, rakennuspaikka, toteutustapa).

Hankkeen tilaaja

Hankkeen osapuoli, joka päättää toteuttamisesta, tavoitteista ja rahoituksesta.

I-suunnittelija

Ilmastointi-suunnittelija

Kiinteistön hoito

Palvelut, joiden tarkoituksena on säilyttää kiinteistön kunto, arvo, ominaisuudet ja olosuhteet halutulla tasolla.

Korjausrakentaminen

Rakentaminen, joka muuttaa aiemmin rakennettua kohdetta toivottuun suuntaan.

Korjausvelka

Kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tarpeelliset korjaukset ovat jääneet tekemättä.

KVR-urakoitsija

Kokonaisvastuu-urakoitsija, joka vastaa koko hankkeen suunnittelusta ja rakennustyöstä.

Muutosrakentaminen

Korjausrakentaminen, joka tehdään ulkonäön, rakenteiden, käyttötarkoituksen tai käyttötavan muuttamiseksi.

MVR-urakoitsija

Maa- ja vesirakentamisen urakoitsija

Peruskorjaus

Erillisenä hankkeena rahoitettava ja toteutettava korjausrakentaminen, jossa kohteen laatutasoa ei paranneta olennaisesti.

Perusparannus

Korjausrakentaminen, jossa kohteen suhteellinen laatutaso nostetaan olennaisesti aiempaa paremmaksi.

Pohjatutkimus

Tutkitaan pohjarakentamiseen liittyvää maaperän rakennetta.

Pääsuunnittelija

Suunnittelija, joka on nimetty vastaamaan suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta.

Rakennesuunnittelija

Suunnittelija, joka vastaa hankkeen rakennetekniikan suunnittelusta.

Rakennuksen ympäristöluokitus

Luokitus, joka kuvaa rakennuksen ympäristötehokkuutta rakennuksen sijainnin, veden, energian, raaka-aineiden ja luonnonvarojen käytön sekä muiden vaikutusten perusteella.

Rakennusvalvontaviranomainen

Viranomainen, jonka tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustyötä sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä.

Rakennusurakoitsija

Hankkeen suorittava osapuoli tilaajan suunnitelman mukaisesti.

Rakennuttaja

Hankkeen osapuoli, joka vastaa hankkeen läpiviennin oraginsoinnista.

Taloautomaatio

Automaatiojärjestelmä rakennuksen laitteiden ja teknisten järjestelmien ohjaukseen, säätämiseen ja valvontaan.

Toimitila

Rakennuksessa oleva tila, jota käytetään aineettomien tai aineellisten hyödykkeiden tuotantoon.

Täydennysrakentaminen

Uudisrakentaminen aiemmin rakennetun kohteen välittömään yhteyteen.

Uudisrakentaminen

Rakentaminen, joka tuottaa uutta tilaa, uuden rakennelman tai uuden rakennuksen.

Vajaakäyttöaste

Vapaana tai vuokrattavissa olevien tilojen osuus olemassa olevasta kokonaistilakannasta.

 

Lähde: TEPA-termipankki – tsk.fi